Environment

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

  Emri i Projektit   Përshkrimi i Shërbimeve
Projektim dhe Mbikëqyrje e Ndërhyrjes në Sistemin e Kanalizimeve të Durrësit   Klienti: Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizimeve – PIU\r\n\r\nKohëzgjatja e Kontratës: 04/2016-\r\n\r\nQyteti bregdetar i Durrësit, i pozicionuar përgjatë linjës bregdetare të Adriatikut në pjesën Veri – Perëndimore të Shqipërisë, është qytetit i dytë më i madh dhe porti kryesor i vendit. Zona metropolitane e Durrësit (që përfshin 5 bashki dhe 10 komuna në total) ka një popullsi totale prej 330,000 banore përgjatë periudhës se pikut të sezonit turistik. Cilësia e shërbimit komunal të kanalizimeve të ujërave të ndotura e ofruar nga Ujësjellës Kanalizime Durrës (UKD), zona e shërbimit e të cilës mbulon bashkinë e Durrësit, nuk është shumë efikase. E thënë kjo duke ju referuar faktit që sistemi i kanalizimeve të ujërave të larta (shiut) nuk është i ndarë nga ai i ujërave të ndotura.\r\n\r\nPër të përmirësuar këtë situate, UKD ka identifikuar disa ndërhyrje kryesore në infrastrukturën e kanalizimeve të ujërave të ndotura dhe të larta.\r\n\r\nQëllimi i punimeve konsiston në përgatitjen e projektit dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve të mëposhtme:\r\n\r\n·         Rehabilitimi i kolektorit të ujërave të ndotura, nga Muzeu tek Stacioni Nr.8 i pompimit.\r\n\r\n·         Rehabilitimi i kolektorit të ujërave të ndotura, nga stacioni Nr.8 tek Stacioni Nr.7 i pompimit.\r\n\r\n·         Ndërtimi i kolektorit të ujërave të ndotura, nga Stacioni i pompimit Nr.7 tek Stacioni i pompimit Nr.9\r\n\r\n·         Riprojektimi dhe ndërtimi i Stacioneve të Pompimit Nr.7 dhe Nr.8
Projektim i Sistemeve të Ujërave të Shirave dhe Kanalizimeve dhe i Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Zeza për Stacionin e Kompresorëve të TAP ACS03 në Fier, Shqipëri   Investor: Trans Adriatic Pipeline AG Albania \r\n\r\nKlienti: Asprofos & CM Engineering (Greece)\r\n\r\nKohëzgjatja e Kontratës: 06/2015 -12/2015\r\n\r\nGazsjellësi  Trans Adriatic Pipeline (TAP) do luajë një rol të rëndësishëm në furnizimin e Europës me Gaz. Ky gazsjellës do të lidhë Europën Perëndimore dhe Jug-Lindore me burimet e gazit nga baseni i Kaspikut dhe më gjerë. Ai do të krijojë mundësi të reja në koridorin Jugor dhe përmes Europës dhe do të jetë jetësor për rajonin i cili ka kërkesa gjithmonë në rritje për energji. Projekti konsiston në projektim (Vizatime, Llogaritje, Raporte Teknike dhe Përshkrime, etj.) të sistemit të ujërave të shiut, sistemit të kanalizimeve dhe impiantit të trajtimit të ujërave të zeza për Stacionin e Kompresorëve ACS03 në Fier me një sipërfaqe të përafërt prej 15 ha.
Projektim i Sistemeve të Ujërave të Shirave dhe Kanalizimeve dhe i Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Zeza për Stacionin e Kompresorëve të TAP ACS03 në Fier, Shqipëri   Investor: Trans Adriatic Pipeline AG Albania \r\n\r\nKlienti: Asprofos & CM Engineering (Greece)\r\n\r\nKohëzgjatja e Kontratës: 06/2015 -12/2015\r\n\r\nGazsjellësi  Trans Adriatic Pipeline (TAP) do luajë një rol të rëndësishëm në furnizimin e Europës me Gaz. Ky gazsjellës do të lidhë Europën Perëndimore dhe Jug-Lindore me burimet e gazit nga baseni i Kaspikut dhe më gjerë. Ai do të krijojë mundësi të reja në koridorin Jugor dhe përmes Europës dhe do të jetë jetësor për rajonin i cili ka kërkesa gjithmonë në rritje për energji. Projekti konsiston në projektim (Vizatime, Llogaritje, Raporte Teknike dhe Përshkrime, etj.) të sistemit të ujërave të shiut, sistemit të kanalizimeve dhe impiantit të trajtimit të ujërave të zeza për Stacionin e Kompresorëve ACS03 në Fier me një sipërfaqe të përafërt prej 15 ha.
  Studim Fizibiliteti per Kullimin e Ujerave te Bardha ne Zonen Urbane Hamallaj, Durrës – “Lalzi Bay”   Klienti: “Mane TCI” sh.p.k\r\n\r\nKohëzgjatja e Kontratës: 05/2016 – 07/2016\r\n\r\nResorti “Lalzi Bay” ndodhet afër stacionit te hidrovorit ne Hamallaj / Durres. Është përgatitur projekt ideja për drenazhimin e zonës se resortit nga ujerat e shiut. Për kryerjen e këtij projekti janë bere studimi hidrologjik I zonës si dhe llogaritjet hidraulike te sistemit te drenazhimit.\r\n\r\nResorti “New Born” ndodhet midis kanalit te shkarkimit te Hidrovorit te Hamallajt dhe përroit te Tarinit. Është përgatitur projekt ideja për rrezikun nga përmbytja nga përroi I Tarinit. Për kryerjen e këtij projekti është bere studimi hidrologjik I pellgut ujëmbledhës te përroit dhe është bere simulimi hidraulik I përroit për prurjen me siguri 1% prurje për te cilën është përcaktuar dhe gjurma e përmbytjes dhe thellësia e ujit.